تجهیزات پزشکی

  1. دیجی داروخانه
  2. تجهیزات پزشکی

تجهیزات پزشکی

تجهیزات پزشکی به تمامی وسایل و مواد و نرم افزارهایی اطلاق میشود که به یکی از منظورهای زیر مورد استفاده قرار میگیرند:

تشخیص، پیشگیری، پایش، درمان یا کاهش بیماری، تسکین، جبران یا به تعویق انداختن صدمه یا معلولیت، تحقیق و بررسی، جایگزینی ، اصلاح آناتومی یا یک فرایند فیزیولوژیک، حمایت از حیات، کنترل بارداری، تمیز و ضدعفونی و استریل کردن وسایل یا محیط

فهرست